Skupinová schéma certifikácie lesa GRZVNL

História vzniku SSCL GRZVNL

Posledné desaťročie dvadsiateho storočia prinieslo požiadavku na trvalo udržateľné  hospodárenie blízke prírode. Čerpanie aj obnoviteľných zdrojov surovín dosiahlo také rozmery, že vznikla potreba racionálneho, trvalo udržateľného hospodárenia. Tento trend neobišiel ani hospodárenie v lesoch. Potreba kontroly trvalo udržateľného hospodárenia a ochrany prírody sa odzrkadlilo na požiadavke trhu, odlíšiť aj výrobky z nich. Táto potreba kontroly neobišla ani výrobky z dreva. Ako reakcia na požiadavku trhu vzniklo niekoľko systémov certifikácie lesov. Ich cieľom bolo jednoznačne odlíšiť výrobky z dreva pochádzajúceho zo zodpovedne obhospodarovaných lesov.

     Lesy neprinášajú úžitok iba ich hospodárom a vlastníkom, ale celej spoločnosti. Úroveň poznania lesných hospodárov a zodpovednosť za lesy nastolila požiadavku hospodáriť zodpovedne a pod kontrolou širokej verejnosti. Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov hľadalo pre svojich členov možnosť, ako sa pridať k tomuto svetovému trendu. Záujem niektorých členov GRZVNL nebol len z komerčných dôvodov.  Ako sa neskôr ukázalo, na Slovensku je certifikácia ešte stále hlavne prestížnou záležitosťou lesných hospodárov, ako požiadavka trhu.

     Získať  osvedčenie o zodpovednom hospodárení je nad ekonomické možnosti jednotlivých členov. V spolupráci so škótskou firmou Scottish Woodland sme hľadali možnosti  získania finančných prostriedkov pre tento zámer.

     Holandská  firma DOEN prevádzkujúca lotérie so svojich ziskov podporuje projekty na ochranu prírody po celom svete. Projekt certifikácie lesov na Slovensku ich oslovil. Zástupcovia holandskej nadácie priamo na Slovensku zisťovali  podmienky pre realizáciu projektu. GRZVNL presvedčilo svojou úprimnou snahou o zavedenie trvalo udržateľného a zodpovedného hospodárenia v lesoch.

     V marci 2003 sa v Rožňave uskutočnilo prvé stretnutie členov GRZVNL a Scottish Woodand so zámerom vytvoriť skupinovú schému certifikácie lesov (SSCL). Výhodou skupinovej certifikácie lesov bola cenová dostupnosť aj pre menšie subjekty hospodáriace v lesoch. V priebehu roka 2003 až 2004 boli vypracované a implementované smernice pre hospodárenie v lesoch, ktoré vychádzali z princípov FSC®

     V apríli 2004  bol vykonaný externý vstupný audit akreditovanou firmou RAINFOREST ALLIANCE so sídlom v Richmonde v USA. V novembri 2004 bol slávnostne odovzdaný certifikát číslo: SW-SM/COC-1346  Gemerskému regionálnemu združeniu vlastníkov neštátnych lesov, vlastne jeho členom spĺňajúcim smernicu pre hospodárenie v lesoch podľa pravidiel FSC®. Bol to druhý certifikát na Slovensku a prvý certifikát pre neštátnych lesných hospodárov.

     Jednalo sa o Mestské lesy  Košice a.s., Mestské lesy Dobšiná s.r.o., Lesné družstvo Slavošovce a Ing. Ján Lach - SHR (UaPPS Bôrka). V roku 2008 ukončilo členstvo v SSCL Lesné družstvo Slavošovce.

     V tomto období vznikol aj národný štandard FSC® a po problémoch v komunikácii s certifikačnou firmou  bola uzavretá zmluva o vykonaní vstupného auditu na obdobie 5 rokov s juhoafrickou akreditovanou firmou SGS, ktorá má zastúpenie aj na Slovensku a úspešne vykonala certifikáciu ďalších subjektov hospodáriacich v lesoch. 

     V roku 2008 sa skupina rozrástla o ďalšie subjekty. Technické služby mesta Prešov a.s. a Školské hospodárstvo Cemjata po tom, ako mestské zastupiteľstvo Prešova prijalo uznesenie o povinnosti certifikovať lesy vo vlastníctve mesta Prešov podľa FSC®.

     Ďalšími členmi SSCL sa stali Mestské lesy Sabinov s.r.o., Lesy Smolník s.r.o., Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom s.r.o., Obecné lesy Smolnícka Huta s.r.o., Mestské lesy Revúca s.r.o..

     V októbri 2008 bol vykonaný vstupný audit a vo februári 2009 bol na Radnici v Rožňave slávnostne odovzdaný certifikát číslo: SGS FM/COC-005692 desiatim vyššie uvedeným členom GRZVNL.

            Obdobie  platnosti certifikátu v rokoch 13.01.2009 – 12.01.2014 bolo v znamení celosvetovej hospodárskej krízy. Ceny dreva zo dňa na deň prepadli a bol veľký problém s umiestnením niektorých sortimentov na trhu. Najhorší prepad zaznamenala buková drevná hmota. Zrútil sa trh s kvalitnými bukovými sortimentmi čo viedlo k predaju za nízke ceny. Subjekty hospodáriace v lesoch sa ocitli vo veľmi ťažkej situácii. V tomto období  certifikát FSC® bol prínosom.  Aspoň certifikované drevo bolo možné umiestniť na trhu aj keď často za  sumy, ktoré ledva kryli náklady na výrobu.

            Pri hodnotení projektov – žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fondov EU prestali sa zohľadňovať certifikáty FSC®. Rezort lesníctva v najťažších časoch nepodporil  zodpovedné hospodárenie v lesoch Slovenska.  Hospodárenie podľa princípov FSC®, vlastne   certifikácia sa začala javiť ako nepotrebná a zvyšujúca náklady.

V tejto atmosfére ukončili členstvo v skupine certifikácie lesov  Mestské lesy Košice a.s., ktoré sa rozhodli naďalej hospodáriť podľa princípov FSC®, ale certifikáciu vykonali samostatne. Ďalej zo skupiny vystúpili a odstúpili od hospodárenia podľa princípov FSC® Mestské lesy Sabinov s.r.o., Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom s.r.o., Obecné lesy Smolník s.r.o.. Ešte pred uplynutím platnosti certifikátu ukončil členstvo v skupine Ing. Ján Lach z dôvodu nepredĺženia nájomnej zmluvy na lesné pozemky.

            Hlavný audit bol vykonaný u zostávajúcich členov skupiny v dňoch 2.-4. Októbra 2013. Audit potvrdil dobré hospodárenie v lesoch u kontrolovaných subjektov a platnosť certifikátu bola predĺžená na obdobie 13.01.2014 až 12.01.2019. Dňa 6.3.2014 bol slávnostne  odovzdaný certifikát týmto členom skupiny:

-        Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

-        Mestské lesy Revúca  s.r.o.

-        Technické služby mesta Prešov a.s.

-        Spojená škola Prešov, o. z. Školské hospodárstvo Cemjata

-        Lesprodukt s.r.o. Hunkovce

 

Slávnostné odovzdávanie certifikátu sa uskutočnilo v priestoroch historickej radnice mesta Rožňava za prítomnosti primátora mesta dňa 06.03.2014.

    Pred uplynutím platnosti certifikátu dňa 12.01.2019 bol vykonaný hlavný audit v dňoch 14. - 15.11. 2018, ktorý potvrdil, že skupina hospodári na svojich lesných pozemkoch v súlade s princípmi FSC® . 26. februára 2019 bol slávnostne odovzdaný  certifikát v priestoroch hiszorickej radnice v Rožňave. Certifikát odovzdal zástupca audítorskej spoločosti SGS Slovensko Ing. Milan Tóth zástupcom subjektov lesohospodárskych subjektov:

-        Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

-        Mestské lesy Revúca  s.r.o.

-        Technické služby mesta Prešov a.s.

-        Spojená škola Prešov, o. z. Školské hospodárstvo Cemjata

-        Lesprodukt s.r.o. Hunkovce

-        FEDROSA SK s.r.o. Bratislava 

Členovia skupinovej certifikácie vzali na seba záväzok v nasledujúcich piatich rokoch hospodáriť vo svojich lesoch trvalo udržatelným spôsobom.

V priebehu roka 2020 prejavili zájem o hospodárenie podľa princípov FSC dva lesohospodárske subjekty. jednalo sa o:

Mestský podnik lesov Medzev s.r.o.

Súkromné lesy ŠAT Zbojné s.r.o.

Zo strany skupinového manažéra SSCL im boli poskytnuté všetky smernice platné v rámci SSCL   vedené konzultácie pre implementáciu princípov FSC pri hospodárení v lesoch. Vo februárii 2021 bol vykonaný interný predvstupový audit u oboch subjektov a 1.3.2021 boli prijatý za členov SSCL a boli im pridelené certifikačné čísla v zmysle smernice SSCL. 

V súčasnosti má skupina platný certifikát číslo  SGSCH-FM/COC-005692 (FSC®-C007478).

Hore

Súbory na stiahnutie


Dotaznik_FSC 2021 ................................... pdf
Dotaznik_FSC 2022 ................................... pdf
Dotaznik_FSC za rok 2020 ................................... pdf
FSC SSCL sumár 2023 ................................... doc
História CCSL. ................................... ocx
TSM PO pozastavenie cert ................................... pdf
Zoznam držiteľov certifikátu FSC aktualny od júna 2023 ................................... doc