Projekty:

Škola moderného hospodára

 

 

 

 

Škola moderného hospodára

Dopytovo orientovaný projekt

Trvanie projektu:

08/2018 - 06/2022

Cieľ projektu:

Projekt reaguje na situáciu, ktorá v súčasnosti pretrváva na vidieku v okrese Rožňava, kde stále pretrváva jedna z najvyššej miery nezamestnanosti. Pritom veľká časť obyvateľstva disponuje  vlastnou pôdou ako potenciálnym zdrojom obživy. V okrese absentuje celoživotné vzdelávanie práve pre túto skupinu. Ako občianske združenie, ktoré komunikuje s cieľovou skupinou, registrujeme zvýšený záujem o vzdelávanie práve v tomto smere.  Formou kurzov, zameraných na získanie základnej internetovej gramotnosti a znalostí o podnikaní na vidieku, krajinotvorby,  ako zdroja informácii a následne odborných poznatkov chceme ukázať im možnosti vytvorenia trhu práce aj doma, bez potreby cestovať za prácou a venovať sa napr. rodinnému podnikaniu – obhospodarovanie pôdy, agroturistika, zber lesných plodov, sušenie, distribúcia, atď.  Kurzy anglického a nemeckého jazyka umožnia orientovať sa v zahraničnej literatúre, kde môžu získať ďalšie nové informácie, ale tiež inšpirácie z úspešných projektov aj v zahraničí.  Kurz ekonomiky pripraví na podnikateľské prostredie. Kurz legislatívy prevedie základnými zákonmi pri spravovaní pôdy, ale tiež naučí čítať zákony „s porozumením“. Vzdelávanie je zamerané na potenciál zvýšenia prístupu na trh práce hlavne pre znevýhodnené skupiny (do 25 rokov, starší ľudia, občania s nízkym vzdelaním) najmä viacnásobným zamestnaním, flexibilnými formami pracovnej doby a rozvojom malého a stredného podnikania na vidieku SR.

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk                                                  www.minedu.gov.sk

 

Optimalizácia verejných politík s dopadom na vidiek

 

 Názov projektu:       Optimalizácia verejných politík s dopadom na vidiek

 

Prijímateľ:              Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov

 

Sídlo prijímateľa:      Šafárikova 71, 048 01 Rožňava

 

Výška poskytnutého NFP:  364.305,62 €   

 

Miesto realizácie projektu:    Košický kraj

 

Obdobie realizácie:         05/2018 – 04/2020

 

Stručný opis projektu:

 

Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov v rámci projektu  Optimalizácia verejných politík s dopadom na vidiek si kladie za cieľ vytvoriť  metodiku zmysluplného nastavenia legislatívneho rámca, smerovaného k vidieckemu obyvateľstvu, predovšetkým k vlastníkom pôdy lesnej aj poľnohospodárskej, subjektom,  pôsobiacim v cestovnom ruchu a agroturistike a pod. V priebehu implementácie projektu sa vytvoria podmienky pre vzájomný dialóg týchto strán so zákonodarcami, ako tvorcami legislatívy, a to za kvalifikovanej účasti expertov pre jednotlivé oblasti. Budú realizované stretnutia a diskusné fóra s obyvateľstvom vidieka, ako začiatok konfrontácie dopadu týchto opatrení na ich život, pričom zároveň vzniknú v rámci projektu pracovné skupiny pod vedením mimoriadne kvalifikovaných lídrov za účelom analýzy existujúcich právnych noriem a zákonov nových, resp. upravených podnetov, metodík, legislatívnych úprav a pod. V závere projektu bude vypracovaná štúdia, ktorá bude výsledkom analýzy dopadu aktuálneho legislatívneho rámca slovenských a zahraničných politík a ich optimalizácia v prospech vidieckeho obyvateľstva. Výsledky projektu budú odprezentované verejnosti a predložené legislatívnym orgánom k posúdeniu a akceptácii ako materiál s odporúčacím charakterom. 

 

TENTO PROJEKT JE PODPORENÝ Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU

 

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

 

Vidiecky parlament na Slovensku realizuje projekt Zdvihnime príležitosť a poďme

 

Vidiecky parlament na Slovensku realizuje projekt Zdvihnime príležitosť a poďme
Kód projektu v ITMS2014+ : 312021F467.
Výzva kód OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 prioritnej osi
2. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
2.1. Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie
sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených
sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania
systému záruk.
2.1.1. Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť
zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce Operačného programu Ľudské zdroje
Miesto realizácie projektu: Krupina, Veľký Krtíš, Zvolen, Gelnica, Rožňava
Projekt si dáva za cieľ zvýšiť zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých na trhu práce oprávnenej cieľovej skupiny
NEET do 25 (min. 3 mesiace evidovaný) a do 29 rokov (min. 6 mesiace evidovaný) vzdelávanej v rámci projektu. Realizácia projektu sa uskutoční v okresoch, kde je miera nezamestnanosti dlhodobo cez 15% a kde mladí ľudia sú evidovaní na úradoch práce dlhodobo. V rámci hlavnej aktivity príprava na začatie podnikania a  pomoc pri zamestnávaní  mladých ľudí sa vzdelávanie, tvorba podnikateľského plánu pre samozamestnanie alebo tvorbu start-upov bude obsahovo prispôsobovať potrebám regiónu v úlade s dokumentmi RIUS, ktoré budú podporované v rámci verejnej podpory. Praktická časť vzdelávania bude obsahovať aj kurzy BOZP aštudijné cesty do inovatívnych podnikov mladých ľudí, star-upov. V rámci vzdelávania projektu rešpektuje jeho obsah kritériá udržateľného rozvoja miest, kde sú vrámci obsahu prednášaných modulov tiež  zakomponované zásady využívania krajiny, adaptácia ku klimatickej klíme a sú akceptované sociálno-ekonomické situácie v mestách a obciach realizácie projektu.

 

Program HU-SK CBC

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, ako ďalšia generácia financovania zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2007-2013, vstúpil do platnosti 20. decembra 2007, kedy ho Európska komisia schválila rozhodnutím č. C/2007/6488. Program nahrádza predchádzajúci Program susedstva Maďarská republika – Slovenská republika – Ukrajina 2004-2006 realizovaný v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG.

Viac o projekte tu!
www.husk-cbc.eu

Poradenský a vzdelávací inkubátor pre zlepšenie zamestnanosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Pilotný projekt je založený na princípoch inštitucionálneho posilnenia pracovného poradenstva a vzdelávania pre potreby informačnej spoločnosti a podnikania na vidieku. Cieľom je vytvoriť poradenské a vzdelávacie inkubátory (1 celodenný + 3 terénne - mobilné v obciach Gemera), v ktorých budú občania cieľových skupín projektu (osoby s rodinnými povinnosťami, zamestnané a nezamestnané ženy, ženy z etnických minorít, uchádzačky /uchádzači o zamestnanie s rodinnými povinnosťami ) pripravovaní a oboznamovaní s možnosťami uplatnenia sa na trhu práce s využitím možností , ktoré majú najmä spojené s vlastníctvom poľnohospodárskej pôdy a lesa... Viac...

Projekt skupinovej certifikácie lesov podľa kritérií FCS (Forest Stewardship Council – Lesná dozorná rada)

Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov spolupracovalo na projekte so spoločnosťou Scottish Woodlands Ltd., s cieľom získať certifikát FSC. Hlavný audit bol vykonaný v apríli 2004. Následne bola podpísaná zmluva o pristúpení k FSC zo strany skupinového manažéra a GRZVNL . Príprava procesu prebiehala od marca 2003.

Projekt CATapult (Carbon Asset Tools for the European Rural Sector)

GRZVNL bolo 2003-2004 partnerom medzinárodného projektu schváleného EÚ. Projekt bol zameraný na možnosti vytvorenia obchodu s uhlíkovými kreditmi pre tretie osoby. Tento projekt bol úspešne ukončený a odovzdaný. Partneri v projekte : Škótsko, Lotyšsko, Nemecko, poradenské a konzultačné spoločnosti v oblasti lesníctva.

Leonardo da Vinci -mobility projekt, č. SK/04/A/F/EX-402475

Tento projekt bol schválený Národnou agentúrou Leonardo da Vinci sa sústreďuje sa na medzinárodnú výmenu expertov v oblasti lesníctva s dôrazom na vidiecke podnikanie a rodinné súkromné lesníctvo. V rámci projektu sa naši experti zúčastnili na stážach v Slovinsku, Fínsku, Rakúsku a Estónsku. Projekt bol realizovaný v rokoch 2004-2006.