O našom združení

Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov (GRZVNL) existuje od roku 1993 a združuje majiteľov lesov a právnické a fyzické osoby vykonávajúce služby v lesníctve na Slovensku. Združenie má aktuálne 46 členov s celkovou výmerou lesov 38 tisíc hektárov a objemom ťažby na úrovni zhruba 120 tis.m3 ročne. Cieľom združenia je presadzovať a obhajovať oprávnené záujmy jeho členov  vyplývajúce z  ich vlastníckych a hospodárskych práv k pozemkom.

Združenie poskytuje odborné poradenstvo pri zostavovaní  lesných hospodárskych plánov, a pri hospodárení v lese, spolupracuje s domácimi a zahraničnými partnermi na spoločných akciách a programoch. Presadzuje oprávnené záujmy vidieka do štátnej politiky a zákonodárstva.

 

GRZVNL sa zúčastňuje na tvorbe legislatívy týkajúcej sa lesného hospodárstva, hlavne v oblasti spojenej s otázkami vlastníctva lesa. Ďalšou významnou úlohou združenia je zastupovanie členov lesa v rámci Únie súkromných vlastníkov lesa, ktorá zastupuje záujmy vlastníkov lesa na národnej úrovni.

 Združenie aktívne spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva v oblasti týkajúcej sa definovania a objasnenia hraníc lesného majetku. Združenie ja najviac aktívne pri určení výšky kompenzácie náhrad pre vlastníkov lesa, ktoré sú výsledkom nových environmentálnych obmedzení vzťahujúcich sa na tradičné obhospodarovanie lesa.

 

Členovia skupiny sú lokalizovaní vo východnej časti Slovenskej republiky. Lesy združenia ležia v nadmorskej výške od 300 m do 1200 m.

Sú to prevažne zmiešané lesy mierneho pásma s listnatými (dub, buk, jaseň, hrab, breza, javor) a ihličnatými (smrek, borovica, jedľa) drevinami, pôvodné alebo blízke pôvodným prírodným lesom. Lesy majú prirodzenú vekovú štruktúru od 0 do 140 rokov. V rámci posledného desaťročia sa zmenil hospodársky spôsob z holorubného na kombináciu podrastového a skupinového výberkového spôsobu, ktoré sú založené na podmienkach stanovišťa. Ako hlavný sa používa podrastový spôsob pri ktorom sa dosahuje 90% prirodzeného zmladenia. Významná časť územia je obhospodarovaná od stredoveku. V posledných storočiach bolo drevo ťažené hlavne na kúrenie a stavebné účely.

 

Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov je prvým neštátnym subjektom na Slovensku, ktorý hospodári v lesoch podľa kritérií FCS (Forest Stewardship Council – Lesná dozorná rada). Dňa 29.10.2004 mu bol udelený certifikát číslo SW-FM/COC-1346., podľa ktorého je nositeľom skupinovej certifikácie lesov.

 

Výkonný výbor GRZVNL :

Ing.  Ján Lach predseda
Ing. Antonín Cicoň I. podpredseda  
Ing. Julián Tomaštík podpredseda
Anna Figúrová tajomník
Ing. Vladimír Miklóšik finančný hospodár
Ing. Marian Hušťák člen
   

 

Dozorná rada :

Ing. Jaroslava Šišoláková  predseda
Ing. Ján Mrenica  člen
Ing. Jarmila Jánošíková člen